پذیرش و تائید دوره کمک پرستاری یکساله

۹۶/۱۱/۱۰
به اشتراک گذاری : تلگرام


مکاتبه معاونت پرستاری بادانشگاههای پزشکی: تنها دوره مورد تاییدقبل از کارشناسی پرستاری،دوره کمک پرستاری یکساله است دستورفرمائیدآنرا به بیمارستانهای دولتی وخصوصی تابعه ابلاغ نمایند