در باره تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور


شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور درتاریخ 13/11/1386 تحت شماره 318899 دراین اداره به ثبت رسیده و اظهارنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم میباشد.


الف-موضوع شرکت :

 • 1-خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت
 • 2-سرمایه گذاری در طرح و پروژه های اقتصادی
 • 3-تاسیس شرکت تعاونی موردنیازپرستاران در زمینه های مختلف
 • 4-مشارکت درطرح های تعاونی
 • 5-ارائه خدمات مشاوره ای به اعضا و انجام فعالیت های بازرگانی صادرات و واردات نقدی و غیرنقدی ازدولت اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذوام قرض الحسنه و سایرتسهیلات اعتباری ازمنابع بانکی ،صندوق تعاون و دیگرموسسات مالی و اعتباری واشخاص حقیقی و حقوقی دیگر-اخذ کمک و هدایای نقدی وغیرنقدی ازدولت ،اشخاص حقیقی یا حقوقی
 • 6-فعالیت درخصوص مبارزه باحشرات وجانوران موذی اماکن عمومی ومسکونی ومراکز بهداشتی درمانی7-انجام مدیریت پس ماندها3-مدیریت و انجام وارائه خدمات بهداشتی و مشاوره ای و آموزشی درکلیه مراکزدرمانی وعمومی و خانگی وفعالیت درزمینه ارتقاء وبهره وری8- نظارت بهداشتی وخودکنترلی وخوداظهاری برمراکزواماکن عمومی موضوع آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی وهمچنین نظارت و آموزش ارگونومی محیط کارزیرنظروزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • 7-انجام مدیریت پس ماندها
 • 8-مدیریت و انجام و اریه خدمات بهداشتی و مشاوره ای و آموزشی در کلیه مراکز درمانی و عمومی و خانگی و فعالیت در زمینه ارتقا و بهره وری
 • 9- نظارت بهداشتی و خود کنترلی و خود اظهاری و بر مراکز و اماکن عمومی موضوع آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و همچنین نظارت و آموزش ارگونومی محیط کار زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 • ب-مدت فعالیت :

 • ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود

 • ج-مرکزاصلی شرکت :

 • ایران –تهران-خیابان ولیعصر،بالاترازخیابان فاطمی ،کوچه مجلسی ،پلاک 25 طبقه 2 تلفن 88945590

 • د-اهداف تعاونی :

 • 1-ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی
 • 2-تامین نیازهای مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اعضا وکمک به تحقق عدالت اجتماعی
 • 3-تامین اشتغال اعضاء
 • 4-کمک به پیشبرداهداف جمهوری اسلامی ایران دربخش سلامت

 • مدیران شرکت :

 • 1- حسین سرمدیان به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • 2-محمد علی هدایت به سمت رییس هیات مدیره
 • 3-محمد رحیم خلیلی به سمت نایب رییس هیات مدیره
 • 4-احمد نجاتیان به سمت عضو هیئت مدیره.
 • 5-فخرالدین ایرانی شاد به سمت منشی هیئت مدیره